Voorwaarden

ALGEMEEN

Bij akkoord van deze voorwaarden gaat u (als klant) een overeenkomst aan met A la Kaart.
A la Kaart, een concept van Stylent, is een éénmanszaak die zich grafisch profileert naar particulieren toe.
Email: ask[at]alakaart.be
Ondernemingsnr.: BE 0872 430 371
Opdracht: een door de klant verstrekte opdracht om door A la Kaart een ontwerp en/of concept te laten vervaardigen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.
A la Kaart behoudt zich het recht de voorwaarden te wijzigen.
Bestellingen van de klant zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper via email.
Wijzigingen van de bestelling zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper.

1. OPDRACHTEN

Bij bestelling via de website, telefonisch of via mail wordt altijd eerst een offerte aan de klant opgemaakt.
Bij akkoord van de offerte wordt automatisch een bestelbon van de definitieve bestelling opgemaakt.
Na verzending bestelbon, krijgt u binnen de 48 uur uw 1e proefdruk.
Heeft u binnen de 5 werkdagen echter nog geen offerte mogen ontvangen,dan vragen wij u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen.
Wellicht hebben wij dan niets ontvangen.

2. GEGEVENS VOOR HET DRUKWERK

Voor opmaak van een 1e ontwerp is het belangrijk dat de meeste gegevens reeds aan ons worden overgemaakt.
Na goedkeuring van de kaart, sturen wij u altijd een definitieve versie van de kaart in PDF.
Bij ontwerp van labels, wikkels, … wordt steeds een digitale drukproef via email verstuurd ter bevestiging. Pas daarna wordt overgegaan tot druk.
Lees deze aub goed na, want na akkoord bent u zelf verantwoordelijk voor de inhoud.
Wij zijn na uw akkoord niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens.

3. HERROEPEN

In toepassing van art. 47 §4,1° en 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, kan de consument de overeenkomst niet herroepen.

4. ANNULATIE

Wenst u na ontvangst van de drukproef toch af te zien van uw bestelling, dan rekenen wij het geleverde werk aan:

  •  voor kaarten uit de vaste collectie: €75,00 (incl. BTW)
  •  voor kaartjes op maat: 100% van de ontwerpkosten
  •  voor reeds uitgevoerd drukwerk en/of materialen (extra’s): 100% van de kosten.

5. BETALING

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
De betaling vindt plaats vóór het ontvangen van de drukwerk.
Bij het verzenden van de digitale drukproef (PDF), mailen wij de restfactuur door.
Deze dient u dan over te maken op het IBAN rekeningnr. BE27 0014 5244 6573 op naam van Stylent.
De factuur dient betaald te worden tegen uiterlijke aangeduide vervaldag.
Niet-betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen te schorsen en brengt met zich mee dat niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder enige aanmaning.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 7% alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfait vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding.
Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen zijn ten laste van de klant.
Elke klacht omtrent de factuur dient binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven, ter kennis worden gebracht.

6. LEVERING

De leveringstermijnen vermeld op de website zijn indicatief.
De levering van geboortedrukwerk gebeurt binnen de 3 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens.
De levering van het drukwerk gebeurt zo snel mogelijk tenzij dit – om welke reden dan ook – niet haalbaar is.
Hiermee bedoelen we eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals een koerierdienst of Taxipost en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
De klant zelf is eindverantwoordelijk voor het controleren op juistheid en het aanleveren van de benodigde gegevens of beeldmateriaal.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

A la Kaart sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit overmacht, verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door A la Kaart verzonden producten.
A la Kaart sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van het A la Kaart drukwerk.
In geen geval is A la Kaart gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding of boete.

8. BEELDMATERIAAL EN KLEUREN

Ons drukwerk laten wij digitaal drukken op kwalitatief papier of door de klant gekozen papiersoort. De kleuren die u ziet op uw scherm kunnen lichtjes afwijken met een papieren versie. Dit kan liggen aan de instellingen van uw beeldscherm, printer, weersomstandigheden of papiersoort.
Zo kan het zijn dat de kleur van het drukwerk en labels licht variëren.
Dit kan zijn omdat het ene op bv. maco 300gr gedrukt wordt en de labels op een lichter papier met aan één zijde zelfklevende folie.
Indien de klant zelf beeldmateriaal aanlevert, moet dit aan de volgende eisen voldoen:
– minimum resolutie van 240 of 300 dpi
– .jpeg formaat

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten,… op de website van A la Kaart gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Alle afbeeldingen, foto’s bestanden en teksten op de website van A la Kaart vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik ervan zijn niet toegestaan zonder uitedrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. PRIVACY

A la Kaart respecteert de privacy van de klant en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die met uw bezoek aan ons verschaft, vertrouwelijk en conform aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld volgens de GDPR voorwaarden.

10. AUTEURSRECHTEN

Op alle ontwerpen die op onze website afgebeeld zijn, rust auteursrecht.
Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A la Kaart.
Om deze reden is het tevens niet mogelijk om dergelijke ontwerpen zonder “www.alakaart.be” te bestellen.
Ontwerpen op maat worden slechts éénmalig gebruikt, tenzij op wens door dezelfde klant.

Alle rechten voorbehouden 2005 © A LA KAART | Algemene voorwaarden | Privacybeleid
BE0872 430 371 | kleine veldstraat 9, 8750 wingene | email: ask@alakaart.be